Public Management Platform

Aus Governance Platform
Wechseln zu: Navigation, Suche
Event.png
9. und 10. Dezember Abschlussveranstaltung in Wien / Záverečné podujatie vo Viedni:
"Building the urban future of the Danube Region"
Folder.png

Unter dem Titel Public Management Platform wurde ein gemeinsamer Public Management Lehrgang für MitarbeiterInnen der öffentlichen Verwaltung in der Metropolregion Wien-Bratislava erarbeitet. Der Lehrgang startete im Oktober 2012 und richtete sich vorrangig an GemeindemitarbeiterInnen der in der Region ansässigen Gemeinden und Städte. Das Projekt Public Management Kooperation (PUMAKO) wurde durch das Programm Creating the Future – Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Slowakei-Österreich 2007-2013 unterstützt. Durchgeführt wurde das Projekt von der FH-Campus Wien, dem KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung, der HILL-AMC Management GmbH auf österreichischer Seite und der Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislava (VŠEMvs) auf slowakischer Seite. Die Laufzeit betrug 27 Monate, Projektstart war der 1. Oktober 2011. Die Projektergebnisse wurden im Dezember 2013 im Rahmen einer Abschlusskonferenz präsentiert.

Pod názvom Public Management Platform sa vypracoval spoločný študijný program v oblasti Public Management pre pracovníkov/-čky verejnej správy v metropolitnom regióne Viedeň-Bratislava. Študijný program začal v oktobri 2012 a orientoval sa v prvom rade na pracovníkov/-čky samosprávy v regióne priľahlých miest a obcí. Projekt Spolupráca v manažmente verejnej správy (PUMAKO) je podporovaný programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 - „Creating the Future“. Program sa realizuje rakúskymi partnermi FH-Campus Viedeň, KDZ-Centrom pre výskum verejnej správy, HILL-AMC Management GmbH na jednej strane a slovenským partnerom Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) na druhej strane. Doba trvania projektu predstavuje 27 mesiacov, začiatok projektu bol 1. október 2011. Výsledky projektu budú prezentované v decembri 2013 v rámci záverečnej konferencie.

Ausgangssituation und Projektziel/Východisková situácia a cieľ projektu

Interkommunale Kooperationen gewinnen gerade in Zeiten knapper finanzieller Ressourcen zunehmend an Bedeutung. Grenzüberschreitende Kooperationen stellen dabei eine besondere Herausforderung dar und erfordern offenes, interkulturell geschultes Gemeindepersonal. Der Lehrgang public management platform widmete sich den Herausforderungen von Städten und Bezirken der TwinRegion mit grenzüberschreitender Relevanz. Es wurden Wissen und Fähigkeiten des Guten Regierens in der TwinRegion vermittelt. Mittelfristig soll dieser Lehrgang in ein akkreditiertes Masterprogramm in der Projektregion münden.

Medziobecná spolupráca získava v časoch obmedzených finančných zdrojov stále na význame. Cezhraničná spolupráca predstavuje mimoriadnu výzvu a vyžaduje otvorených, interkultúrne vyškolených obecných pracovníkov. Kurz public management platform sa venuje cezhraničným výzvam miest, obcí a krajov TwinRegionu. Sprostredkúva znalosti a schopnosti dobrého spravovania v TwinRegione. V strednodobom horizinte by mal tento projekt vyústiť do akreditovaného magisterského programu v projektovom regióne.

Zielgruppe/Cieľová skupina

Der Lehrgang richtete sich primär an kommunale EntscheidungsträgerInnen aus Politik und Verwaltung in der Region Wien-Bratislava. Aber auch regionale EntscheidungsträgerInnen, ProjektmanagerInnen der lokalen öffentlichen Verwaltung und fortgeschrittene StudentInnen beider Hochschulen sollten mit dem Lehrgang angesprochen werden.

Študijný program sa primárne orientoval na osoby, ktoré majú kompetencie rozhodovať v komunálnej politike a v ostatných orgánoch verejnej správy v regióne Viedeň-Bratislava. Študijný program by mal osloviť aj osoby s právomocou rozhodovať, projektových/-é manažérov/-ky lokálnej verejnej správy a pokročilých/-é študentov/-ky oboch vysokých škôl.

Der Lehrgang/Študijný program

Inhaltlicher Schwerpunkt des Lehrganges waren Themen mit Bezug und Relevanz für die regionale Entwicklung der Region Wien-Bratislava unter besonderer Berücksichtigung des interkulturellen Lernens - auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen länderspezifischen Traditionen in der öffentlichen Verwaltung. Insgesamt wurden sechs Module in der Zeit von Oktober 2012 bis April 2013 durchgeführt. Jedes Modul dauerte vier Tage. Grundsätzlich wurde der Kurz zweisprachig – Deutsch und Slowakisch- angeboten. Einzelne Modulinhalte wurden auch in englischer Sprache abgehalten. Eine Deutsch-Slowakisch-Einführung zu den wichtigsten Fachtermini förderte das interkulturelle Verständnis, themenspezifische Exkursionen stärkten den Praxisbezug.

Ťažiskom študijného programu po obsahovej stránke boli relevantné témy so vzťahom k regionálnemu rozvoju regiónu Viedeň-Bratislava obzvlášť zohľadňujúce interkultúrne učenie – na pozadí rôznych špecifických tradícií vo verejnej správe oboch krajín. Spolu sa uskutočnilo šesť modulov v čase od októbra 2012 do apríla 2013. Každý modul trval štyri dni. Kurz bol dvojjazyčný – nemecko-slovenský. Jednotlivé obsahy modulov boli odprednášané aj v angličtine. Nemecko-slovenský jazykový kurz k najdôležitejším odborným výrazom podporil interkultúrne porozumenie a tematicky orientované exkurzie posilnili praktickú stránku vzdelávania.

Zeitplan/Časový harmonogram

Der Lehrgang begann am 3. Oktober 2012 in Wien und endete am 27. April 2013 in Bratislava. Die Module fanden jeweils von Mittwoch bis Samstag statt. Abgehalten wurde die Seminarreihe in den Räumlichkeiten der FH-Campus Wien (Schloss Laudon) und der VSEMvS Bratislava. Da der Lehrgang EU-gefördert war, fielen keine Teilnahmegebühren an.

Študijný program začal 3. októbra 2012 vo Viedni a skončil 27. apríla 2013 v Bratislave. Moduly prebiehali vždy od stredy do soboty. Semináre sa konali v priestoroch FH-Campus Viedeň (zámok Laudon) a VŠEMvS v Bratislave. Vzhľadom k tomu, že tento študijný program je podporovaný prostriedkami EÚ, neplatili sa žiadne účastnícke poplatky.

Kontakt